TOURNASIN ou TOURNASSIN

Prononciation : tour-na-zin ou tour-na-sin
Nature : s. m.

Instrument tranchant dont on se sert pour tournasser.